Ceník

Celková cena se skládá ze dvou částí: první je samotná cena služby, kterou nabízím, druhá část jsou příslušné poplatky podle zákona o správních poplatcích (přehled viz níže).

Cena za mé služby - registraci vozidel - je individuální a závisí na množství a náročnosti prováděných úkonů a také požadované rychlosti vyřízení. Kontaktujte mne pro konkrétní nabídku.

Při větším počtu registrovaných vozidel nebo při pravidelné spolupráci nabízím individuální slevy.

Celková cena se skládá ze dvou částí:

  1. první je samotná cena služby, kterou nabízím
  2. druhá část jsou příslušné poplatky podle zákona o správních poplatcích (přehled viz níže)

Cena za mé služby je individuální a závisí na množství a náročnosti prováděných úkonů a také požadované rychlosti vyřízení.

Kontaktujte mne pro konkrétní nabídku.

Při větším počtu vozidel nebo při pravidelné spolupráci nabízím individuální slevy.

ZÁKON č. 634 O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH ze dne 16.1.2005

Položka 3
- vydání výpisu, kopie, fotokopie z úředních spisů (za každou započatou stránku nebo za každé vozidlo) 50,- Kč
Položka 16
- vydání dokladu TP, ORV (za poškozený, zničený, ztracený, odcizený, neupotřebitelný) 100,- Kč
Položka 26 a
- zápis do registru vozidel, převod
- motocykl do 50 cm 300,- Kč
- motocykl nad 50 cm 500,- Kč
  (motocykl s přívěsem, nebo postraním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka)
- motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
- přívěs do 750 kg 500,- Kč
- přívěs nad 750 kg 700,- Kč
Položka 26 b
- dočasné vyřazení vozidla z provozu 100,- Kč
Položka 26 c
- vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,- Kč
Položka 26 e
- změna do TP (barva, přestěhování, název fa. , atd.) 50,- Kč

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU:

  • ZTP + ZTP-P, rozhodnutí soudu, zánik společného jmění manželů soudem, dědictví
  • Právní postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo názvu v souvislosti s převodem majetku státu dle zákona 92/1991 Sb

BEZ POPLATKU:

  • vyřazení vozidla z registru z důvodu odcizení
  • odhlášení / polopřevod
  • trvalé vyřazení z registru
  • povinná výměna registrační značky
Položka 27
a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti
- typu vozidla nebo samotného technického celku 2 000,- Kč
- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla 1 000,- Kč
- při hromadné přestavbě vozidla 500,- Kč
b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii
- typu vozidla nebo samotného technického celku 2 000,- Kč
- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla 1 000,- Kč
- při hromadné přestavbě vozidla 500,- Kč
c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla 2 000,- Kč
d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1 500,- Kč
e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1 000,- Kč
f) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan 500,- Kč
g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmene a) nebo b) 50,- Kč za každý list

OSVOBOZENÍ
Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P ).

ZMOCNĚNÍ
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50%, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.

POZNÁMKA
Úkon zpoplatňování podle písmene e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.

 

Ceník je platný od 1.12.2010

www.pvfk.cz - Přihlašování vozidel František Kristen 2009-2021 © Všechna práva vyhrazena TOPlist